Categorieën
Lezersberichten

Geachte leden van de Gemeenteraad! (2)

Stop Internationaal Park 11

Geachte leden van de Gemeenteraad!

We willen iedereen heel hartelijk danken voor de inspanningen om Bosjes en Parken te behouden en de bemoeienissen rond het nieuwe inspraaktraject.

Een voorstel van GL voor onderzoek naar verdieping van de Teldersweg is aangenomen, er is door HSP gevraagd de brieven in het inspraaktraject mee te nemen en de samenstelling van de Denktank aan de Raad voor te leggen, er was een reactie van Groep de Mos waar wij heel erg blij mee waren en we zagen dat de PvdD een tweeminutendebat heeft aangevraagd over de brief van de Wethouder. Dat is natuurlijk geweldig.

In de voorbereiding van dat debat willen wij het volgende onder de aandacht brengen. Zoals wij U op 6 juni j.l. schreven is klip en klaar dat de Hagenaars het plan van de wethouder voor Bosjes en Parken en de uitgangspunten daarvan niet willen, maar dat zij goed onderhoud van die Bosjes en Parken wensen zonder aantasting van het gebied. Een tweede inspraaktraject over een ingetrokken plan of de uitgangspunten daarvan is daarom overbodig. Wij blijven bij ons voorstel een inhoudelijk debat te laten plaatsvinden als spin-off van de 3200 brieven, studies en zienswijzen zoals die nu voorliggen.

Mocht de Raad niettemin – onverhoopt – instemmen met een tweede inspraaktraject over een voor Hagenaars zo belangrijk onderwerp dan moet dat proces voor iedereen helder en transparant zijn en iedereen die dat wil moet daar gelijkwaardig, volwaardig en zonder enige restrictie aan kunnen deelnemen. Wij begrijpen heel goed dat een beperkte deelneming te goede komt aan de werkbaarheid van een inspraaktraject, maar de gemeente moet dan wel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het ligt ons inziens voor de hand om dan allereerst te rade te gaan bij mensen die deskundig zijn dan wel direct belanghebbend of direct betrokken zijn als omwonende of regelmatig bezoeker of door het schrijven van een brief hun betrokkenheid hebben laten blijken.

Wij moeten echter uit de beschikbare informatie opmaken dat het er niet naar uitziet dat dit met de huidige opzet het geval zal zijn.

De wethouder heeft Hagenaars gevraagd te reageren op zijn plannen en beloofd daar op te reageren. Later liet hij, ondanks deze toezegging, weten niet te reageren op de 3.200 brieven die hij ontving. Vervolgens hebben alle briefschrijvers, en dat zijn duizenden Hagenaars, een brief van de wethouder gekregen waarin staat dat ‘iedereen’ aan de Stadslabs kan deelnemen. ‘Ik zie u graag bij één van de Stadslabs’, schrijft de wethouder hen letterlijk. De brief is hieronder afgedrukt. Nu blijkt echter dat dit ook al niet wordt waargemaakt. Wij hebben in (nota bene) een reactie op de Facebookpagina van de Gemeente moeten lezen dat maar 800 mensen mogen deelnemen aan de Stadslabs en dat wie zich verder nog aanmeldt zal worden doorverwezen naar een ‘online platform’ (zie foto). Met andere woorden,

nu worden duizenden briefschrijvers van de Stadslabs uitgesloten terwijl zij – expliciet en zelfs persoonlijk – door de wethouder zijn uitgenodigd.

We vinden dat als burgers een voorbeeld van onbegrijpelijk en onwaarachtig stadsbestuur. De wethouder dient zijn eerdere uitdrukkelijke uitnodiging gestand te doen. In de hieronder afgedrukte brief of de onderliggende stukken werd niet gerept over een ‘online platform’. Ook kunnen deelnemers aan dat ‘online platform’, dat geen enkele status heeft, niet meedoen aan de verkiezing van een vertegenwoordiger in de Denktank, want dat is alleen voorbehouden aan de slechts 800 ‘uitgenodigde’ deelnemers aan de Stadslabs. Daarvan is volkomen duister wie op welke criteria wordt uitgenodigd of toegelaten. Het blijft dan ook volstrekt onduidelijk of mensen die zich individueel of in diverse organisaties maandenlang intensief met de materie hebben beziggehouden überhaupt aan de Stadslabs zullen deelnemen. Duizenden betrokken Hagenaars staan in dat geval buiten spel.

Naar onze mening is dat hele inspraaktraject daarom niet alleen overbodig maar ook ondeugdelijk, onzorgvuldig, ondemocratisch en potentieel onrechtmatig wegens strijdigheid met de in het Nederlandse bestuursrecht geldende Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (zie bijlage van onze brief d.d. 6 juni j.l.). Het is voor iedereen beter om het in zijn geheel af te lasten.

Wij dringen er derhalve nogmaals en met klem op aan om dit tweede inspraaktraject af te keuren en een politiek debat te laten plaatsvinden op basis van de duizenden reacties, studies en zienswijzen die nu voorliggen.

Hoogachtend,

Facebookpagina Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark SOS Den Haag
Laat Mij Staan
Bomenstichting Den Haag

Geachte heer, mevrouw,
U hebt een reactie gestuurd op het concept- ambitiedocument Internationaal Park. Zoals toegezegd ontvangt u hierbij informatie over de rapportage en het vervolgproces.
Alle reacties op het vorig jaar opgestelde concept-ambitiedocument Internationaal Park staan in een rapportage. Omdat inmiddels is besloten om voor de groengebieden een nieuw plan te maken, staan er in de rapportage geen antwoorden of reacties op de ingediende vragen en opmerkingen. De rapportage zal gebruikt worden als achtergrondinformatie voor gesprekken met de stad.
Op http://www.denhaag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/to/Plan-voor-toekomst-Westbroekpark-en-Scheveningse-Bosjes.htm vindt u meer informatie, waaronder de rapportage, geanonimiseerde reacties en de commissiebrief.
In september 2016 start de gemeente Den Haag met gesprekken in de vorm van Stadslabs over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij). Iedereen kan hieraan deelnemen. Voor de zomer 2016 ontvangt u hiervoor een aankondiging.
Deelnemers gaan met elkaar en de gemeente in gesprek met als doel een opdracht te formuleren voor een denktank. Die moet vóór eind 2017 een integrale toekomstvisie uitbrengen voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij). Naast een belangrijke inhoudelijke bijdrage, worden deelnemers gevraagd tijdens het Stadslab één persoon te kiezen uit

alle deelnemers om lid te worden van de denktank. U kunt zich dus niet bij de gemeente aanmelden voor de denktank. U kunt zich wel tijdens een Stadslab verkiesbaar stellen.
Als de denktank is samengesteld, kijkt de gemeente of er ontbrekende belanghebbenden en/of deskundigen moeten worden toegevoegd.
Ik zie u graag bij één van de Stadslabs.
Met vriendelijke groet,
Boudewijn Revis
Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *