Categorieën
Lezersberichten

Brief aan de Gemeenteraad

Stop Internationaal Park 06

WETHOUDER WIL MASSAAL PROTEST AAN DE KANT SCHUIVEN

Geachte leden van de Gemeenteraad!

Duizenden Hagenaars hebben gereageerd op het Ambitieplan Internationaal Park zoals de wethouder dat op 18 november 2015 presenteerde. Van alle kanten klonk afkeuring en verontwaardiging. Hagenaars schreven ontzet brieven aan de Gemeente waarin zij aangaven dat zij dit plan niet willen en er was zelfs een petitie en een grote demonstratie tegen het plan. Deskundigen leverden alternatieven aan in het boekje WATDANWEL (http://www.behoudscheveningsebosjes.nl/watdanwel/). Bond Heemschut, de AVN, de Bomenstichting Den Haag, de Tuinenstichting, de KNNV en de bewonersorganisaties gaven hun mening. Bijna 4.000 likes op Facebook, ruim 3.000 brieven, 1.500 demonstranten in de bosjes en ruim 7.000 mensen die de petitie tekenden … nooit eerder is er zo massaal gereageerd op een voorstel van de Gemeente.

Die reacties maken duidelijk dat de richting van het Ambitieplan niet juist is. Maar er ligt door de inspanningen van al die deskundigen, experts, instanties en de duizenden Hagenaars die reageerden nu wel een schat aan informatie waaruit beleid voor Bosjes en Parken ontwikkeld kan worden zoals de Hagenaars dat wensen. Een schitterend resultaat van inspraak en Haagse Kracht!

De wethouder liet dan ook weten dat hij zijn plan definitief introk. Den Haag haalde opgelucht adem. Nu blijkt echter dat de wethouder zijn plan en de doelen daarvan opnieuw aan de stad wil voorleggen voor inspraak. Evenals de brievenschrijverij belooft dit samenspraaktraject en gestaffelde vertegenwoordiging in stadslabs en denktanks de burger van alles zonder enige wettelijke borging (zie bijlage). Nog steeds zijn de doelen en uitgangspunten van de wethouder niet te rijmen met regelgeving en beheersverordeningen die het gebied beschermen. Wederom wordt teruggegrepen op de uitgangspunten uit de eerdere gebiedsvisie die niet bleken te worden gedeeld door duizenden Hagenaars die daadwerkelijk genieten van de Bosjes en Parken. Hoe vaak moeten zij dat eigenlijk zeggen? En hoe vaak moeten ze zeggen wat ze wèl willen, namelijk dat de Bosjes en Parken bewaard en behouden moeten blijven zoals ze zijn en alleen goed onderhouden moeten worden?

Wij doen een beroep op de Gemeenteraad. Wij vinden dat de Raad moet ingrijpen. Laat de Raad dit overbodige en zwaar geregisseerde inspraaktraject over een al ingetrokken plan aan de orde stellen. Laat er in plaats van dat inspraaktraject een politiek debat plaatsvinden op basis van de duizenden reacties, studies en zienswijzen die nu voorliggen. De wensen voor de Bosjes en Parken die in de reacties het meest naar voren kwamen hadden betrekking op het behoud van rust in plaats van introductie van reuring, behoud van de bomen en meer in het algemeen bescherming van flora en fauna, reparatie van paden en ook overigens goed onderhoud en beheer en last but not least een overkluizing van de Teldersweg, waarvoor deskundigen verschillende goed haalbare varianten hebben ontworpen. Wij stellen voor dat deze wensen en ideeën worden uitgewerkt in een serieus alternatief, en zijn graag bereid daar aan mee te werken.

Hoogachtend,

Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
SOS Den Haag
Laat Mij Staan
Bomenstichting Den Haag

bijlage bij brief d.d. 6 juni 2016 Internationaal Park
De wethouder introduceert met zijn plannen een besluitvorming met instituten als “stadslabs” en
“denktanken”; begrippen die in het huidige bestuursrecht niet voor komen. De beide instituten
worden ook niet nader gedefinieerd, anders dan dat de samenstelling op willekeurige wijze
gebeurt; ambtenaren spelen er een belangrijke rol in; niet is duidelijk wat de rechtskracht is van de
uitkomst van de langs deze wijze tot stand te brengen visie.
De meegegeven kaders en de samenstelling van de instituten bergen alle risico’s van manipulatie
in zich.
Met vallen en opstaan is in de laatste decennia een min of meer sluitend bestuursrechtelijk traject
ontwikkeld waaraan overheidsbesluiten moeten voldoen en in de loop van dat traject is voorzien in
controle op de besluitvorming en de inzichtelijkheid van de daaraan voorafgaande afwegingen; op
verschillende momenten hebben belanghebbenden gelegenheid hun oordeel kenbaar te maken.
Nadat een overheidsorgaan dan tot een besluit is gekomen zijn er met alle nodige waarborgen
omklede procedures om zo’n besluit alsnog aan te tasten.
De nieuwste loot aan de tak van betrokkenheid van de burgers bij de totstandkoming van
overheidsbeleid zijn thans de zogenaamde “consultatie” rondes. Een evaluatie van het consultatie
model moet nog komen.
Wat alle bestaande procedures gemeen hebben is een hoge mate van democratisch en openbaar
gehalte.
Het lijkt er op dat de wethouder nu een nieuw bestuursrechtelijk proces wil introduceren, dat van
veel minder gehalte is en waar niemand op zit te wachten. Bovendien lijkt hij de
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming naar de Denktanks te verleggen. Die behoort echter
geheel te liggen bij de wethouder althans bij het College van B&W.
De inloopavond die plaats heeft gehad bij de presentatie van het Ambitiedocument en de daarop
gevolgde demonstratie en de stortvloed van schriftelijke bezwaren heeft geleid tot de beslissing het
plan in te trekken.
Het gaat niet aan om dezelfde plannen althans die plannen in een versluierde vorm nogmaals in
een inspraak procedure te brengen en dan nog
wel op een wijze dat een aantal direct betrokken
organisaties en/of personen, zelfs die welke in de consultatie ronde van het Ambitiedocument
duidelijk hun afkeer van aard en omvang van die plannen kenbaar hebben gemaakt, geheel of
gedeeltelijk buiten het “nieuwe” consultatie proces te houden.
Kortom; de thans voorgestelde werkwijze is in strijd met de in het Nederlandse bestuursrecht
geldende Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, in het bijzonder met het vertrouwens
beginsel en het rechtszekerheid beginsel en is daarom onrechtmatig

2 reacties op “Brief aan de Gemeenteraad”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *