Categorieën
Berichten

#StopBiomassa Actie van de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales

The Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales & ontbossing heeft in samenwerking met meer dan 40 landelijke organisaties de actie #StopBiomassa opgestart. Onze actie om het verbranden van houtige biomassa en het kappen van bossen tegen te gaan wordt gesteund door bijna 200 internationale organisaties, meer dan 1000 wetenschappers wereldwijd en alle politieke partijen die zich wel bekommeren om jouw gezondheid en toekomst.

 

Kom jij ook een handje helpen? We hebben hieronder een aantal opties gegeven hoe jij mee kunt helpen om het kappen van bomen en het verbranden van houtige biomassa ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat, en daarmee de toekomst van jou en je gezin kunt voorkomen en de miljarden subsidies van jouw belastinggeld kan laten stoppen.

Optie 1: Teken de landelijke petitie om de subsidies voor het verbranden van houtige biomassa te stoppen.

Optie 2: Steun ons passief of actief in onze juridische rechtszaken tegen de bedrijven die biomassa verbranden.

Optie 3: Maak gebruik van de landelijke overstap service en kies voor een biomassavrije energieleverancier.

Optie 4: Deel de video van de landelijke actie #StopBiomassa op facebook

 

Kijk voor meer info op the-fab.org

 

Categorieën
Berichten

Haags Groen Keurmerk: PvdD, SP en HSP scoren zeer goed. GL en Gr de Mos komen groene beloftes niet na

Door Nico Schouten

In samenwerking met de Bomenstichting Den Haag hebben we het stemgedrag rond groene onderwerpen weer onder de loep genomen. Hoe hebben de Haagse partijen het eerste jaar na de verkiezingen gestemd?

 • Nummer 1 : De Partij voor de Dieren is net als vorig jaar (9,1) de groenste partij van Den Haag met een 9,5 GEFELICITEERD!
 • Nummer 2: De SP die vorig jaar genomineerd was met een 7,5 heeft nu een zeer goede 9,3 Chapeau!
 • Nummer 3: De Haagse Stadspartij hoort als oppositiepartij weer tot de top van de groene Haagse partijen met een 9,1 (dat was een 6,9) Welkom terug
 • Nummer 4: De PvdA klimt op uit het collegedal van een 4,9 naar een 7,2 ga zo door
 • Nummer 5: Nieuwkomer NIDA scoort een 6,4
 • Nummer 6: CU/SGP zakt weg van een 6,1 naar een 4,9 Jammer
 • Nummer 7: Nieuwkomer 50+ scoort een zwakke 4,7 Ook jammer
 • Nummer 8: Het CDA blijft zwak en zakt van 4,7 naar 4,6
 • Nummer 9: Heel teleurstellend is de val van ID. Scoorde ze vorig jaar nog een 6,9 nu is dat gezakt naar een 4,5
 • Nummer 10: De grootste teleurstelling. GroenLinks  scoorde vorig jaar als oppositiepartij nog een keurige 8,5 en ontving van ons het keurmerk maar helaas moeten wij vragen om dit keurmerk nu terug te geven. GL scoort een zeer slechte 3,7 heel jammer
 • Nummer 11:  D66 doet het heel slecht. Nog slechter dan vorig jaar. D66 zakt van 4,6 naar 3,5
 • Nummer 12: Ook de VVD scoort heel slecht en ook slechter dan vorig jaar. Ze zakken van een slechte 4,4  naar een 3,0
 • Nummer 13: De tweede grote teleurstelling. Groep de Mos raakt de nominatie kwijt. Had de Mos vorig jaar nog een nette 7,0 dit is geduikeld naar een trieste 2,9 Heel jammer dat ook
 • Nummer 14: Nieuwkomer Partij voor de Eenheid scoort bedroevend slecht, een 2,7
 • Nummer 15: Afsluiter, minst groene partij van Den Haag is net als vorig jaar (1,2) de PVV met een 2,4

 

Uitreiking van de keurmerken vlak voor de verkiezingen van maart 2018. De Mos en GL mogen ze weer teruggeven…

 

Lees hoe we tot deze puntentelling kwamen:

We hebben afgelopen jaar alle raadsstemmingen die consequenties hebben voor het groen in een tabel gezet en beoordeeld. Waren deze stemmen goed of slecht voor het Haagse groen? Omdat raadsvoorstellen soms goed en soms slecht voor het groen zijn hebben we die vakjes grijs gemaakt en het cijfer gekleurd (groen of rood), gelang het raadsvoorstel voor of tegen groen was. De moties en amendementen over groen, waren allemaal voor het groen dus voorstemmen kleuren de vakjes groen, tegenstemmen rood. Omdat sommige stemmingen grotere consequenties hebben dan andere hebben we iedere stemming een waarde gegeven. Raadsvoorstellen tellen dubbel… (klik op de tabel om te vergroten of klik HIER voor Pdf)

Categorieën
Berichten

Forest map of Europe

Categorieën
Berichten In de Media

Greenpeace: Dit moet je weten over de bosbranden in Oost-Siberië

Een ecologische ramp vindt plaats in Oost-Siberië. Liefst 3,3 miljoen hectare bos staat in brand; een gebied zo groot als België. In vijf Russische regio’s, waar de rook van deze branden zich heeft verspreid, is de noodtoestand uitgeroepen. Greenpeace Rusland zet zich al jaren in om deze branden te blussen én te voorkomen.

Lees het op Greenpeace.org

Categorieën
Berichten In de Media

Greenpeace Nederland stapt naar de rechter

Kolencentrales blijven afspraken schenden en stoken mogelijk onduurzaam hout

Amsterdam, 20 mei  2019 – Drie kolenbedrijven blijven biomassa bijstoken in hun kolencentrales terwijl er geen garantie is dat het hout dat wordt verbrand in de kolencentrales van RWE, Engie en Uniper uit een duurzaam bos afkomstig is. De bedrijven schenden daarmee de afspraken die ze hebben gemaakt met vier milieuorganisaties waaronder Greenpeace. Ook gingen ze niet in op het ultimatum dat Greenpeace Nederland stelde om een einde te maken aan deze praktijk. De milieuorganisatie spant daarom een kort geding aan tegen de kolenbedrijven om hen zo aan de gemaakte afspraken te houden.

Lees het op greenpeace.org

Categorieën
Berichten

Gezamenlijke actie!!! Maatregel #7 ten behoeve van 25% CO2-reductie in 2020: bosbeheer zonder kaalkap voor houtoogst.

 

Introductie

Bomen en bossen leggen veel CO2 vast. Ook zijn bomen en bossen ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit. Het is dus belangrijk dat we zorgvuldig met onze bossen en bomen omgaan en streven naar natuurlijke bossen met een afwisselende opstand van inheemse bomen en struiken. Toch worden er erg veel bomen gekapt. Soms is dat niet erg, bijvoorbeeld wanneer er wordt gekapt omdat bomen ziek zijn, om te komen tot natuurlijke bossen of om andere natuur te behouden. De laatste jaren echter verdwijnt veel hout in biomassacentrales en is kaalkap teruggekeerd als beheersmaatregel om hout te oogsten en telen. Hierbij wordt steeds een stuk bos van zo’n 0,5-2 hectare kaalgekapt, de strooisellaag verwijderd en weer aangeplant met veel verlies van vastgelegde CO2 en biodiversiteit tot gevolg. Duurzamer bosbeheer komt de biodiversiteit ten goede en kan een besparing van 175.000 ton CO2 opleveren.

 

Toelichting:

1. Bomen en alle groene planten in bossen leggen CO2 uit de atmosfeer vast in organische stof.

2. (Voormalige) productiebossen, aangeplant met monotone opstanden van niet-Europese boomsoorten, dragen nauwelijks bij aan een hoge biodiversiteit. Een natuurlijk bos bestaat uit meerdere inheemse boom- en struiksoorten, van uiteenlopende leeftijden en bevat naast levende bomen ook dood staand en liggend hout. Vooral oude, dikke bomen met wijduitstaande takken, leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Deze bomen hebben ruimte en licht nodig om zich zo te ontwikkelen.

3. Naarmate bossen ouder worden, leggen zij meer CO2 vast, zowel in bomen als in de bodem. Voor het klimaat, maar ook voor de biodiversiteit, is het dus belangrijk dat de bossen in Nederland volwassener worden.

4. De afgelopen 5 jaar heeft kaalkap om hout te oogsten zijn herintrede gedaan in het beheer van bestaande bossen. Per keer worden 0,5 tot 2 hectare gekapt voor houtoogst of als beheersmaatregel. Bij elkaar gaat dit om zo’n 1.000 hectare per jaar.

5. Kaalkap voor houtoogst betekent, ook op kleine schaal, afbraak van de opslag van CO2 in bomen. Het leidt ook tot afbraak van het bos als ecosysteem, met grote schade aan ecosysteemdiensten van bossen: klimaatregulatie, biodiversiteit en de natuurbelevingswaarde. Per hectare betekent dit zo’n 75 ton minder gebonden CO2.

6. Bewerking van de bosbodem, toegepast na kaalkap voor productiedoeleinden, leidt tot afbraak van veel organisch bodemmateriaal. Daardoor vervliegt koolstof uit de bodem en neemt de CO2 in de lucht toe. Met de afbraak van het organisch bodemmateriaal daalt bovendien de bodemvruchtbaarheid. Daardoor daalt ook de capaciteit om op die plaats met nieuw bos in de toekomst op hetzelfde niveau CO2 vast te leggen. Met dit proces gaat zo’n 100 ton CO2 per hectare verloren.

7. Compensatie door aanplant of inzaai (al dan niet spontaan) leidt pas op lange termijn (tientallen tot meer dan honderd jaren) tot herstel van de gebonden CO2-voorraad in het bos. 8. Biomassa voor energiedoeleinden, verkregen uit kaalkap, is dus niet CO2-neutraal. Door kaalkap ontstaat een koolstofschuld van minstens vijftig jaar. 9. Bovendien komt veel CO2 vrij in het productieproces van hout voor energiedoeleinden, voor chips en pellets (o.a. het transport, het versnipperen en het drogen en verbranden van het hout). 10. Bij verbranden van hout komt per eenheid geproduceerde energie meer CO2 vrij vergeleken met verbranding van kolen of gas.
 

Oplossing:

Extensieve voortdurende uitdunning van het bos, in plaats van kaalkap, is de exploitatievorm die ervoor zorgt dat het bos als ecosysteem intact blijft, de voorraad gebonden CO2 in stand blijft, dat de bodem wordt beschermd, en dat er toch hout beschikbaar blijft komen.
 

Conclusie:

Het kaalkappen van stukken bos leidt tot:

1. een grote uitstoot van CO2 door een verlaging van de voorraad gebonden koolstof in bomen en bodem;

2. verlaging van de toekomstige CO2-opnamecapaciteit van bossen;

3. afbraak van bosecosystemen: schade aan bodem, biodiversiteit en landschap;

4. biomassa die niet CO2-neutraal is omdat het verwerkingsproces (transporteren, versnipperen, drogen) energie kost en hout bij verbranding nog meer CO2 uitstoot dan fossiel.

5. duurzaam extensief bosbeheer voorkomt de huidige kaalslag van 1000 hectare per jaar en behoudt daarmee 175.000 ton CO2 in bodem en bos.
 

Te nemen maatregelen:

1. verbied kaalkap van stukken bos als methode voor houtoogst of als verjongingsmaatregel;

2. verbied bewerken van bosbodems;

3. verbied de afvoer van biomassa uit het bos, met uitzondering van ecologisch verantwoorde afvoer van stamhout voor duurzaam gebruik.

4. verbied kap van bomen voor energiedoeleinden
 

Deze maatregel wordt onderschreven door:

Prof. Dr. Louise Vet, Prof. Dr. Martijn Katan, Weerman Reinier van den Berg, Frits van Beusekom (exStaatsbosbeheer), expert duurzaam bosbeheer Jaap Kuper en ruim zestig maatschappelijke organisaties, waaronder Natuurmonumenten, WNF, Vogelbescherming en Natuur & Milieu:

Adviesgroep Ecologisch Toch, Art Commitment International Foundation, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s Gravenhage en omstreken (AVN), Behoud Bomen Arnhem, Bomen & Mensen, Bomenbond Rijnland, Bomen Brigade Boxtel, Bomenridders Groningen, Bomenridders Leeuwarden, Bomenridders Rotterdam, Bomenstichting, Bomenstichting Achterhoek, Boom & Bosch, Club of Rome Nederland, Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg Doetinchem, Copijn Bruine Beuk boomverzorging, De Rechtmakers, Deventer Bomenstichting, Dorpsraad Griendtsveen, Earth Charter Nederland, Fete de la Nature, Geen biomassa centrale Diemen, Green Cross Nederland, Grenzeloos Groen, Groasis, Groen! Natuurlijk, Het bos de klos, Het Groene Hart Brabant, Kerngroep Ring Utrecht, Laat mij staan, Landelijk Meldpunt Bomenkap, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieugroep Vught (NMV), Natuurmonumenten, Netwerk Duurzaam Dorp Diemen, Partij voor de bomen Texel, Platform Duurzame en Solidaire Economie, Stand Up For Your Rights, Stichting Amsterdam Fossielvrij, Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen, Stichting Groen in Amersfoort, Stichting Herstel Oosterpark, Stichting Levenschbomenbos, Stichting Natuurlijk Achterhoek, Stichting Natuur van Vroeger NU, Stichting Natuurvolgend Bosbeheer, Stichting Recht op Natuur, Stichting Sparrenrijk, Stichting wAarde, Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat, Transitie Boxtel, Utrecht Klimaatneutraal, Vereniging Leefmilieu, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Vogelbescherming, Vrienden Van Amelisweerd, Vrienden van het Beusebos, Werkgroep Bosrijk, Werkgroep Licht op Groen Oude Ijsselstreek, Werkgroep Voetafdruk Nederland, Ware Winst Brabant en Wereld Natuur Fonds.

 

Bronnen m.b.t. gebonden koolstof in bos en bodemvruchtbaarheid

 • Bonten, L.T.C., et al., 2015, Houtoogst en bodemvruchtbaarheid. Alterra/Wageningen UR.
 • Jong, A. de, et al., 2015, Negen vragen over ecologie van de bosbodem. Vakblad Natuur Bos Landschap november 2015.
 • Jong, A. de, et al., 2016, Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden in bossen op droge zandgronden. Brochure, Vereniging van bos- en natuureigenaren VBNE.
 • Jong, J.J. de, 2011, Effecten van oogst van takhout op de voedingstoestand en bijgroei van bos. Alterra-rapport 2202.
 • Nabuurs, G.J., en G.M.J.Mohren, 1994. Koolstofvoorraden en -vastlegging in het Nederlandse bos. Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
 • Nyssen, B., en R.Jans, 2016, Naar duurzaam bosbeheer op zandgronden. Vakblad Natuur Bos Landschap september 2016.
 • Schelhaas, M.J., et al., 2002, Koolstofvastlegging in bossen: een kans voor de boseigenaar? Nederlands Bosbouw Tijdschrift 2002.
 • Siepel, H., 2018. Bodembiodiversiteit van zandgronden. Bodem nr 3, juni 2018. • Staatsbosbeheer, Prestatie output Staatsbosbeheer 2012

 

Categorieën
Berichten

Waar blijft de landelijke bomenstichting?

Tijdens alle commotie van de laatste tijd rond onze bomen, de kaalslag die in Nederland rondwaart, zou je toch verwachten dat de landelijke Bomenstichting met een statement zou komen. Maar zoals gewoonlijk horen we helemaal NIETS! Deze stichting is meester in het verbloemen van drama en het verspreiden van louter positief nieuws. Hun taak zou moeten zijn om massale kaalslag in den lande te bespreken op landelijk niveau. Ze hebben de taak op zich genomen om onze Nederlandse bomen te beschermen maar ze doen NIETS!
 
Dit is een kwalijke zaak. Twee jaar geleden hebben lokale bomenclubs al een poging gedaan om de landelijke Bomenstichting tot actie te manen. De vraag was oa of ze onderzoek wilden doen naar de grootschalige kap van bomen en bospercelen die overal in Nederland plaats vindt en of er een relatie van deze kap met de subsidie op bio-energie waarbij ons bos op grove wijze wordt geëxploiteerd, of dat er slechts sprake is van een toevallige samenloop van omstandigheden. Maar in antwoord wimpelden zij dat af met de opmerking dat de lokale bomenstichtingen nu al prima werk verrichtten en dat zij daar niets aan toe te voegen hadden.
De Landelijke Bomenstichting hult zich in stilte en geeft de bomenkappers vrij spel.
Wij roepen hierbij iedereen op die doneert aan deze stichting hiermee te stoppen. Het is zonde van het geld…
Categorieën
Berichten

Wetenschappelijke beschouwing n.a.v. symposium over Biomassa en CO2 van ISAFOR

I S A F O R stands for Institution Support and Analysis, and Landuse (klik hier voor website)

ISAFOR: Het biomassa discours: Back to the basics, 16 september 2018

Het biomassa discours: Back to the basics

Bij de beoordeling van het effect van het vervangen van fossiele brandstof door houtige biomassa is het van belang onderscheid te maken tussen jaarlijkse opname, tijdelijke vastlegging en langduriger vastlegging van CO2. Bossen en bomen leggen jaarlijks CO2 vast in stam en takken. Dat is de jaarlijkse opname. Centraal staat hier opname van CO2 die vervolgens voor meerdere jaren wordt vastgehouden, vandaar de focus op stam en takhout. CO2 opname in bladeren en bodem die na korte tijd weer omgezet wordt in CO2 uitstoot wordt niet in de beschouwing betrokken. Netto jaarlijkse vastlegging van CO2 in de bodem wordt in de zes onderstaande stellingen gezien als onderdeel van de jaarlijkse opname van CO2 door het bos.

Zolang de bomen groeien houden ze cumulatief de jaarlijkse opname vast. Dat kan gezien worden als tijdelijke vastlegging. Zodra de boom is gekapt wordt de tijdelijke vastlegging beëindigd en gaat deze over in het zij uitstoot van CO2 door verbranding van het hout voor energie opwekking, dan wel in een langduriger vorm van vastlegging door toepassing van het hout in de bouw, meubelindustrie en dergelijke. (Er bestaan uiteraard tussen vormen waarbij hout of papier kortstondig wordt gebruikt en dan alsnog wordt verbrand)

Hieronder volgen zes stellingen die het effect van het vervangen van fossiele brandstof door houtige biomassa samenvatten.

 1. In de imaginaire situatie waar de energieopwekking in de wereld plaats vindt zonder fossiele brandstof is opwekking van energie door houtige biomassa alleen dan klimaat neutraal zolang de jaarlijkse CO2 uitstoot (alle bronnen) kleiner of gelijk is aan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen.
 2. In de imaginaire situatie waar energieopwekking in de wereld plaats vindt door uitsluitend fossiele brandstof is energieopwekking alleen dan klimaat neutraal zolang de jaarlijkse CO2 uitstoot (alle bronnen) kleiner of gelijk is aan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen en tijdelijke vastlegging wordt opgevolgd door langduriger vastlegging.
 3. In de imaginaire situatie waar energieopwekking in de wereld plaats vindt zonder fossiele brandstof draagt opwekken van energie door houtige biomassa bij aan verhoging van de concentratie CO2 in de atmosfeer zolang de jaarlijkse CO2 uitstoot (alle bronnen) groter is aan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen.
 4. In de imaginaire situatie waar energieopwekking in de wereld plaats vindt door uitsluitend fossiele brandstof draagt de energieopwekking bij aan verhoging van de concentratie CO2 in de atmosfeer zolang de jaarlijkse CO2 uitstoot (alle bronnen) groter is dan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen. De bijdrage wordt nog verhoogd als de tijdelijke vastlegging niet wordt opgevolgd door langduriger vastlegging van CO2.
 5. In de situatie waar energieopwekking in de wereld plaats vindt door zowel fossiele brandstof als houtige biomassa is energieopwekking alleen dan klimaat neutraal zolang de jaarlijkse gezamenlijke CO2 uitstoot van fossiele brandstof en houtige biomassa en andere bronnen kleiner of gelijk is aan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen en het aandeel tijdelijke vastlegging dat overeenkomt met het aandeel fossiele brandstof wordt opgevolgd door langduriger vastlegging van CO2.
 6. In de situatie waar energieopwekking in de wereld plaats vindt door zowel fossiele brandstof als houtige biomassa draagt de energie opwekking bij aan verhoging van de concentratie CO2 in de atmosfeer zolang de jaarlijkse gezamenlijke CO2 uitstoot van fossiele brandstof en houtige biomassa en andere bronnen groter is dan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen. De bijdrage wordt nog verhoogd als het aandeel tijdelijke vastlegging dat overeenkomt met het aandeel fossiele brandstof niet wordt opgevolgd door langduriger vastlegging van CO2.

Uit de vergelijking van stelling 1 en 2 blijkt er een fundamenteel verschil in de omstandigheid van klimaat neutrale energieopwekking door fossiele brandstof dan wel door houtige biomassa. Voor het klimaat neutraal verbranden van fossiele brandstof geldt, naast het feit dat de jaarlijkse CO2 uitstoot (alle bronnen) kleiner of gelijk moet zijn aan de jaarlijkse CO2 opname, de voorwaarde dat tijdelijke vastlegging moet worden omgezet in langduriger vastlegging. Deze voorwaarde geldt niet bij het verstoken van biomassa. Daarbij wordt het hout waarin de CO2 tijdelijk is vastgelegd immers direct verbrand.

Momenteel bevindt de wereld zich in de situatie zoals weergegeven in de zesde stelling. In die situatie resulteert vervangen van fossiele brandstof door houtige biomassa niet in het verlagen van de netto CO2 uitstoot. In tegendeel, per kilo watt uur, komt bij verbranden van houtige biomassa in vergelijking met natuurlijk gas aanzienlijk meer CO2 vrij. Ook in vergelijking met steenkolen komt bij verbranding meer CO2 vrij maar het verschil is minder groot dan bij gas.

Conclusie

 1. Klimaat neutrale energieopwekking door middel van fossiele brandstof stelt eisen aan de toepassing van hout na de kap (langduriger vastlegging) die niet gelden voor energieopwekking door middel houtige biomassa. Dat is een positief aspect van vervanging van fossiele brandstof door houtige biomassa.
 2. Al gedurende een aantal decennia is de jaarlijkse gezamenlijke CO2 uitstoot van fossiele brandstof en houtige biomassa en andere bronnen in de wereld groter dan de jaarlijkse opname door bos, bomen en oceanen. In deze situatie resulteert vervangen van fossiele brandstof door houtige biomassa in het verhogen van de netto CO2 uitstoot.
 3. Het vastleggen van CO2 in de bossen en bomen is evenredig met de jaarlijkse hoeveelheid m3 bijgroei van hout. Zolang niet aangetoond kan worden dat het oogsten van hout ten behoeve van het verstoken voor energiedoeleinden een zodanig positief effect op de bijgroei heeft dan wel tot een zodanige afname leidt van de decompositie van tak en tophout in het bos, dat daarmee het slechtere rendement van biomassa meer dan gecompenseerd wordt, draagt vervangen van fossiele brandstof door biomassa alleen maar bij aan het vergroten van het probleem. Zolang de CO2 uitstoot in de wereld groter is dan de jaarlijkse opname moet fossiele brandstof niet worden vervangen door houtige biomassa.

Slot opmerking

Ook in een situatie waarbij de uitstoot van CO2 volledig wordt opgenomen door bossen, bomen en oceanen zal de schaal waarop fossiele brandstof kan worden vervangen door biomassa slechts van beperkte omvang zijn. De beperking zit in de aanspraak op het landgebruik. Om fossiele brandstof te vervangen is een niet te realiseren uitbreiding van het bosareaal nodig.

ISAFOR

Erik Lammerts van Bueren 16-9-2018

Categorieën
Berichten

Petitie: Geen biomassacentrale in Diemen: gevaar voor onze gezondheid

Stem tegen grootste biomassacentrale van Nederland:

 • Fijnstof komt vrij en is zeer gevaarlijk voor onze gezondheid. RIVM, Luchtfonds en Longfonds waarschuwen voor gevolgen; astma, COPD, hart-en vaatziekten
 • 50 Vrachtwagens met houtpellets per dag naar centrale
 • Zeer zorgelijk voor milieu & mens

Teken de petietie

Categorieën
Berichten

De kringloop van Biomassa-energie